فارسی  English (UK)

دعوت به همکاری

شرکت الياف ساينا به منظور تکميل کادر اداري پرسنلي قصد دارد از بين واجدان شرايط و مصاحبه افراد زير را با حقوق توافقي استخدام نمايد.

1-    حسابدار آقا بامدرک حداقل کارشناسي حسابداري ترجيحاً با سابقه کار مرتبط.
 
2-    کارمند خانم آشنا با word ، Excel، اينترنت ، تايپ ، اصول بايگاني و دبير خانه جهت امور دفتر مديريت با مدرک حداقل ديپلم .

3-    کارمند اداري آقا مسلط به word  ،  Excelو آشنا به امور کارگزيني و پرسنلي با سابقه کار مرتبط با مدرک حداقل فوق ديپلم .

متقا ضيان مي توانند از روزهاي شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 الي 17 حداکثر تا پايان آبانماه به شرکت الياف ساينا واقع در شهرک صنعتي (جاده اصفهان) – نبش ميدان اول شهرک حضوراً مراجعه و يا با شماره تلفنهاي 32-44433629 داخلي 142 تماس گرفته و يا رزومه کاري خود را به شماره 44433638 فکس نمايند .واحد منابع انساني