فارسی  English (UK)

الیاف کتان تایپ

این نوع الیاف در صنایع ریسندگی نخ برای تولید البسه صنعتی و غیر صنعتی، پوشاک، تولید نخهای چله تار و پود فرش، فیلترسازی های حساس و صنایع مشابه بکار برده میشوند.